campuscontract.com


Ingebrachte stukken ABo-JTZ voor de algemene ledenvergadering op 16-12-09:
notulenwijzigingen ABo ALV 01-10-09
commentaar op adviesprocedure verkoopbeleid DUWO 07-12-09
commentaar op adviesprocedure campuscontractbeleid DUWO 16-12-09
commentaar op ABo beleidsplan 2010

achtergrondstukken
 

Noot: Vooraf aan deze algemene ledenvergadering is de juridische toezichtcommissie geconfronteerd met stelselmatige obstructie door het nieuwe ABo-bestuur. De commissie is het recht ontzegd van inzage in alle stukken. Bovendien heeft het bestuur geweigerd de ingebrachte stukken aan de leden ter kennisname te geven. In de algemene ledenvergadering heeft de commissie geprotesteerd tegen het stelselmatig desinformeren en niet-informeren van de ABo-leden, tegen de herhaalde manipulatie van het bestuur van de algemene ledenvergadering (zeven bestuursleden en twee sympathiserende leden bleken opnieuw meer dan honderd volmachten geronseld te hebben), tegen het ernstig schaden van de belangen van alle leden met reguliere huurcontracten (door mee te werken aan de afbraak van de huurbescherming), en tegen het onrechtmatig functioneren van de vereniging in het algemeen. Al met al heeft de juridische toezichtcommissie zich genoodzaakt gezien de algemene ledenvergadering mee te delen door te gaan als onafhankelijke commissie buiten de vereniging. In afwachting van een ethisch reveil in de Delftse studentenwereld (lees: maatschappelijke verantwoordelijkheid in het curriculum van de TU Delft).

opzeggen ABo-lidmaatschap en oprichten alternatieve huurdersvereniging